Skip to content

Logisk Volymhantering i Linux

I denna guiden har vi en fysisk disk som heter /dev/sda.

Begrepp i LVM

 • PV - Physical Volume är en representation av fysiska diskar i LVM

  • ''sudo pvcreate /dev/sda'' förbereder en fysisk disk för logisk volymhantering
 • VG - Volume Group är grupper av logiska volymer

  • ''sudo vgcreate diskgrupp /dev/sda'' skapar en volymgrupp som din PV tillhör
 • LV - Logical Volume är en logisk volym som kan formateras med ett filsystem

  • ''sudo lvcreate ...'' skapar din logiska volym

Information om logiska volymer

Här ovan skapades en logisk volym som kommer ha följande sökvägar i filsystemet.

 • /dev/mapper/diskgrupp-disk1

 • /dev/diskgrupp/disk1

Linux stödjer olika sökvägar till logiska volymer, bäst är att använda ''/dev/mapper'' sökvägen.

 • sudo pvs - lista fysiska volymer

 • sudo vgs - lista volymgrupper

 • sudo lvs - lista logiska volymer

Skapa volym

Skapa PV (fysisk disk)

sudo pvcreate /dev/sda

Skapa VG (volymgrupp)

sudo vgcreate diskgrupp /dev/sda

Volymgruppen heter diskgrupp.

Skapa LV (logisk volym)

sudo lvcreate -l+100%FREE -n disk1 diskgrupp

Skapar en logisk volym som heter disk1 i volymgruppen diskgrupp. Storleken blir 100% av ledigt utrymme i volymgruppen.

Alternativt kan du ange storleken så här.

sudo lvcreate -L50g -n disk1 diskgrupp

Montera logisk volym

En logisk volym kan sedan formateras med ett filsystem.

sudo mkfs.ext4 /dev/diskgrupp/disk1

Och till sist monteras genom att läggas in i filen ''/etc/fstab''.

/dev/mapper/diskgrupp-disk1 /opt ext4 defaults 0 0

Testa monteringen genom att köra ''sudo mount -a'' som monterar allt i /etc/fstab.

Utöka volym

Skapa ny PV (fysisk volym)

Efter att ha lagt till en ny disk kan man göra så här.

sudo pvcreate /dev/sdb

Ska man utöka en befintlig diskpartition måste man starta om systemet. Metoden för det är att radera partitionen i fdisk och skapa om den med samma startsektor fast en ny slutsektor. Detta täcks inte här, se wiki-sidan för .:fdisk.

Utöka VG (volymgrupp)

sudo vgextend diskgrupp /dev/sdb

Utöka LV (logisk volym)

sudo lvextend -l+100%FREE /dev/mapper/diskgrupp-disk1

Den kan bara utökas om volymgruppen har ledigt utrymme, kontrollera med vgs.

Fallgrop

Med ''-L'' argumentet anges storlek i suffixenheter som g eller m. Detta är dock missvisande för det är nästan omöjligt att få med sig allt ledigt utrymme med sådana enheter då LVM räknar utrymme i extents.

Därför är ''-l'' argumentet lite smidigare för då anger man antal extents som ska utökas, eller procent. Jag använder alltid procent.

sudo lvextend -l+100%FREE ...

Garanterat att få med allt ledigt utrymme.

Se också


Last update: August 31, 2021