Skip to content

Dela ut mapp anonymt via CIFS från Fedora 23

Dela ut katalogen ''/data0/share''.

Skapa katalog

Först skapa en katalog och se till att hela sökvägen dit kan läsas av nobody eller världen.

sudo mkdir /data0/share
sudo chmod 0777 /data0/share
sudo chmod 0755 /data0

Installera Samba

sudo dnf install samba samba-client -y

Konfa Samba

Sedan redigera ''/etc/samba/smb.conf'', detta är allt som behövs i den filen.

[global]
    workgroup = WORKGROUP
    server string = Samba Server Version %v
[share]
    path = /data0/share
    valid users = nobody

Sätt lösenord för gästanvändare

sudo smbpasswd -a nobody

Montera i Windows

Montera som en nätverksplats via utforskaren, ange adress \din.ip\share och logga in med nobody och lösenordet du satte.


Last update: October 2, 2021