Skip to content

AD Autentisering med Kerberos i RHEL 6

Observera att det finns en uppdaterad artikel här som täcker en bättre metod.

Här går jag igenom hur man ansluter Linux-servrar till en Active Directory domän med Kerberos, Samba och Winbind.

Den här artikeln är till stor del en kopia av AD autentisering för CIFS med Samba, men inriktat på RedHat Enterprise Linux 6 istället för Debian.

Nätverk för AD

Följande portar behöver vara öppna mot varje domänkontrollant för att kunna ansluta en Linuxserver till en AD-domän.

 • tcp/domain
 • tcp/88
 • tcp/ldap
 • tcp/445
 • tcp/464
 • tcp/ldaps
 • udp/domain
 • udp/ntp
 • udp/445
 • udp/464
 • udp/netbios-ns
 • udp/389
 • udp/88

Installera paket

sudo yum install samba krb5-workstation krb5-libs ntp

Konfigurera DNS

Redigera /etc/resolv.conf och lägg till nätets domänkontrollanter.

search sydit.inet
domain sydit.inet
nameserver 10.220.100.10
nameserver 10.220.100.11

Se till att deras namn går att lösa upp, i detta fallet är namnen vmwin-dc01, och vmwin-dc02.

Se även till att serverns egna namn går att lösa upp, antingen genom att lägga till det i DNS på domänkontrollanterna eller genom att lägga till det i filen /etc/hosts.

Konfigurera NTP

Redigera filen /etc/ntp.conf och kommentera ut standardservrarna från RedHat, ersätt istället med nätets domänkontrollanter.

server vmwin-dc01.sydit.inet
server vmwin-dc02.sydit.inet
#server 0.rhel.pool.ntp.org iburst

#server 1.rhel.pool.ntp.org iburst
#server 2.rhel.pool.ntp.org iburst

#server 3.rhel.pool.ntp.org iburst

Starta sedan och aktivera tjänsten ntpd.

sudo service ntpd start
sudo chkconfig ntpd on

Konfigurera Kerberos

Versaler och gemener är väldigt viktiga i Kerberos-sammanhang. Så här ser min /etc/krb5.conf ut.

[logging]
 default = FILE:/var/log/krb5libs.log
 kdc = FILE:/var/log/krb5kdc.log
 admin_server = FILE:/var/log/kadmind.log

[libdefaults]
 default_realm = SYDIT.INET
 ticket_lifetime = 24h
 clock-skew = 300

[realms]
 SYDIT.INET = {
  kdc = VMWIN-DC01.SYDIT.INET:88
  kdc = VMWIN-DC02.SYDIT.INET:88
  admin_server = VMWIN-DC01.SYDIT.INET:464
  admin_server = VMWIN-DC02.SYDIT.INET:464
  default_domain = SYDIT.INET
 }

[domain_realm]
 sydit.inet = SYDIT.INET

Begär Kerberos-biljett

Använd ett AD-konto, för att autentisera med Kerberos och få en biljett.

sudo kinit svc_unix_auth@SYDIT.INET

Kontrollera med klist.

Konfigurera Samba

[global]
 workgroup = SYDIT
 realm = SYDIT.INET
 server string = %h server
 security = ads
 allow trusted domains = no
 local master = no
 domain master = no
 interfaces = eth0 10.220.100.61/24
 bind interfaces only = yes
 log level = 0 auth:10 smb:10
 log file = /var/log/samba/log.%m
 max log size = 1000
#syslog only = no

 syslog = 0
 load printers = no
 printing = bsd
 printcap name = /etc/printcap
# Bug #8676 workaround

 idmap config * : backend = tdb # Note that this affects all domains, replace * with DOMAIN
 idmap config * : range = 2000-4999
 winbind use default domain = yes
 winbind enum users = yes
 winbind enum groups = yes
 template shell = /bin/bash
 encrypt passwords = yes

Här händer mycket som jag inte går igenom, t.ex. anger man domänen längst upp och arbetsgruppen. Du anger också vilken typ av AD kontakt med security = ads, och om Samba ska agera som en domänkontrollant eller inte.

Längre ner med idmap anger man även hur AD användares ID ska mappas upp i Unix.

winbind use default domain = yes är viktigt senare när vi skapar hemkataloger för vi kan inte stödja mer än en domän.

template shell anger så klart vilket skal användare från AD ska ha, annars har de alla /bin/false.

Det går även att lägga till disable netbios = yes om man inte bryr sig om netbios broadcasts. Är egentligen onödigt för AD.

Starta Samba och Winbind

Aktivera smb och winbind tjänsterna.

sudo chkconfig smb on
sudo chkconfig winbind on

Nu måste winbind alltid startas efter Samba.

sudo service winbind stop
sudo service smb restart && sudo service winbind start

Gå med i domänen med Samba

För att faktiskt gå med i domänen används nu net ads kommandot.

sudo net ads join -U svc_unix_auth
Enter svc_unix_auth's password:
Using short domain name -- SYDIT
Joined 'VMLNX-DEPLOY02' to dns domain 'sydit.inet'

Återigen använder vi ett konto som kan lägga till arbetsstationer för att gå med i domänen, till exempel domänadmin.

När det kommandot lyckas så skapas ett DNS-inlägg på domänkontrollanterna för klientens värdnamn, och ett inlägg i AD under till exempel CN=vmlnx-deploy02,OU=Computers,DC=SYDIT,DC=INET.

Det kan testas med dig.

dig @vmwin-dc01 vmlnx-deploy02.sydit.inet
...
vmlnx-deploy02.sydit.inet. 3600 IN   A    10.220.100.61

Det går även att testa status av domän-medlemskapet.

sudo net ads testjoin

Testa winbind

Med wbinfo kan vi få massa uppgifter från domänen. Till exempel så här.

sudo wbinfo -i stemid
stemid:*:2000:2000:stemid:/home/SYDIT/stemid:/bin/false

Konfigurera NSS

NSS är en sorts namntjänst i Linux som kan slå upp mycket mer än bara namn, bland annat lösenord.

Redigera filen /etc/nsswitch.conf och ändra följande rader, jag visar bara de tre rader som behöver ändras.

passwd:     winbind files
group:     winbind files
shadow:     winbind files

hosts:     files dns wins

Jag har lagt till winbind som en tjänst för att slå upp lösenord, och wins som en tjänst för att slå upp värdnamn (//hostnames//).

Ordningen av winbind före files är viktig. Byt plats på winbind och files om ni vill att lokala konton ska fungera före AD-konton.

Testa NSS

När detta är gjort så kommer getent passwd kommandot lista AD-användare. Likaså kommer getent group lista alla grupper i AD, efter det har listat lokala grupper på Linux-servern.

Konfigurera PAM

Så här ser filen /etc/pam.d/password-auth ut.

auth    required   pam_env.so
auth    sufficient  pam_unix.so nullok try_first_pass
auth sufficient pam_winbind.so use_first_pass
auth    requisite   pam_succeed_if.so uid >= 500 quiet
auth    required   pam_deny.so

account   required   pam_unix.so
account   sufficient  pam_localuser.so
account   sufficient  pam_succeed_if.so uid < 500 quiet
account sufficient pam_winbind.so use_first_pass
account   required   pam_permit.so

password  requisite   pam_cracklib.so try_first_pass retry=3 type=
password  sufficient  pam_unix.so sha512 shadow nullok try_first_pass use_authtok
password sufficient pam_winbind.so use_first_pass
password  required   pam_deny.so

session   optional   pam_keyinit.so revoke
session   required   pam_limits.so
session   [success=1 default=ignore] pam_succeed_if.so service in crond quiet use_uid
session   required   pam_unix.so
session required pam_winbind.so use_first_pass

De fyra raderna som jag lagt till är dessa.

auth sufficient pam_winbind.so use_first_pass
account sufficient pam_winbind.so use_first_pass
password sufficient pam_winbind.so use_first_pass
session required pam_winbind.so use_first_pass

Sedan redigerar man filen /etc/pam.d/system-auth så den kan se ut så här.

auth    required   pam_env.so
auth    sufficient  pam_unix.so nullok try_first_pass
auth sufficient pam_winbind.so use_first_pass
auth    requisite   pam_succeed_if.so uid >= 500 quiet
auth    required   pam_deny.so

account   required   pam_unix.so
account   sufficient  pam_localuser.so
account   sufficient  pam_succeed_if.so uid < 500 quiet
account sufficient pam_winbind.so use_first_pass
account   required   pam_permit.so

password  requisite   pam_cracklib.so try_first_pass retry=3 type=
password  sufficient  pam_unix.so sha512 shadow nullok try_first_pass use_authtok
password sufficient pam_winbind.so use_first_pass
password  required   pam_deny.so

session   optional   pam_keyinit.so revoke
session   required   pam_limits.so
session   [success=1 default=ignore] pam_succeed_if.so service in crond quiet use_uid
session   required   pam_unix.so
session required pam_winbind.so use_first_pass

De fyra rader jag lagt till är som följer.

auth sufficient pam_winbind.so use_first_pass
account sufficient pam_winbind.so use_first_pass
password sufficient pam_winbind.so use_first_pass
session required pam_winbind.so use_first_pass

Skapa hemkataloger automatiskt

Eftersom detta riktar sig till servrar och jag inte vill behöva skapa hemkataloger manuellt på varje server så finns modulen pam_mkhomedir.so som kan skapa hemkataloger automatiskt.

För att slå på den, redigera filen /etc/pam.d/sshd och lägg till följande rad ovanför alla rader som börjar med session.

session required pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel umask=0022

SElinux

På RHEL 6 fanns en bug i selinux-policy paketet som gjorde att filen /sbin/mkhomedir_helper hade fel context.

$ ls -lZ /sbin/mkhomedir_helper
rwxr-xr-x. root root system_u:object_r:bin_t:s0    /sbin/mkhomedir_helper

Det löste sig enkelt genom att köra detta.

sudo chcon -t oddjob_mkhomedir_exec_t /sbin/mkhomedir_helper

Då får den rätt context.

$ ls -lZ /sbin/mkhomedir_helper
rwxr-xr-x. root root system_u:object_r:oddjob_mkhomedir_exec_t:s0 /sbin/mkhomedir_helper

Så när en användare loggar in genom SSH för första gången och dess hemkatalog skapas, då ska hemkatalogen ha context typen user_home_dir_t, inte home_root_t vilket är fel context för en användares hemkatalog. Se ett exempel här.

$ ls -laZ /home/SYDIT/
drwxr-xr-x. root  root     unconfined_u:object_r:home_root_t:s0 .
drwxr-xr-x. root  root     system_u:object_r:home_root_t:s0 ..
drwxr-xr-x. stemid domain admins unconfined_u:object_r:user_home_dir_t:s0 stemid

Tillåt endast vissa grupper att logga in

Det kan vara bra att endast tillåta vissa AD-grupper att logga in och det gör jag med pam_listfile, en modul som kollar mot en vanlig textfil av tillåtna grupper vid inloggning.

Redigera /etc/pam.d/system-auth och lägg bara till en extra rad ovanför raden med winbind som vi la till tidigare.

auth required pam_listfile.so onerr=fail item=group sense=allow file=/etc/login.group.allow
auth sufficient pam_winbind.so use_first_pass

Argumentet file anger att filen /etc/login.group.allow ska innehålla en enkel lista av grupper som får logga in, en grupp per rad.

Konfigurera sudo

För att tillåta sudo utan lösenord för alla domänadmins redigera filen /etc/sudoers.d/domain_admins.

User_Alias DOMAINADMINS=%domain\x20admins
DOMAINADMINS ALL=NOPASSWD: ALL

Grupper med mellanrum i namnet måste alltså använda \x20 istället.

Se också


Last update: October 2, 2021